Privacyverklaring

Vecht voor uw recht & Wirévi Assurantiën

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Privacyverklaring

In deze verklaring informeren wij u, welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en bewaren en waarom we dit doen. Wij adviseren u onze privacyverklaring goed door te lezen.

Ons privacy beleid

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden bestaan uit het geven van juridisch advies aan particulieren en ondernemers, het doen van administraties voor ondernemers, het doen van belastingaangiften voor particulieren en ondernemers en het adviseren in schade verzekeringen aan particulieren en ondernemers. Bij deze activiteiten, verwerken wij persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie. In een aantal gevallen werken we hierbij samen met andere organisaties en bedrijven.

De naam de besloten vennootschap is Wirevi Hypotheekadvies Buro & Assurantiën BV. Onder de handelsnaam. Wirévi Assurantiën verzorgen wij alle  werkzaamheden inzake verkoop, beheer, op het gebied van schadeverzekeringen en het afwikkelen en begeleiden bij schades. Onder de handelsnaam Vecht voor uw recht, verzorgen wij de juridische dienstverlening op het gebied van letselschade en arbeidsrecht.

Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig en wij houden ons daarbij aan de wet, eisen en regels uit de privacy wetgeving.

 • Wij vermelden altijd voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
 • Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn;
 • Indien toestemming is vereist bij het verwerken van persoonsgegevens zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen;
 • Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij het nodig is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Onze website is informatief en u kunt geen persoonsgegevens achterlaten. De site maakt enkel gebruik van Google analystics de IP adressen zijn zichtbaar, maar worden alleen gebruikt om het verkeer op de website te meten. Onze website maakt geen gebruik van andere cookies. Via onze website kunt u bij Risk Verzekeringen een verzekering aanvragen. De gevraagde persoonsgegevens zullen door Risk Verzekeringen worden verwerkt en een kopie van deze persoonsgegevens naar ons gestuurd. Van diensten  die worden aangevraagd via de telefoon, email en/of persoonlijk bezoek, zullen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de gevraagde dienst of daartoe wettelijk verplicht, verwerkt en bewaard worden in onze systemen. Persoonsgegevens kunnen zowel in een elektronische als in een fysieke dossier worden bewaard.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van diensten die worden aangevraagd, kunnen wij de navolgende persoonsgegevens verwerken.

 • NAW gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • IBAN nummer;
 • Geslacht;
 • Machtigingscode belastingdienst;
 • Financiële en fiscale gegevens;
 • Loongegevens;
 • Vrijwaringsbewijzen RDW;
 • BTW, Loonheffing nummers en andere fiscale nummers;
 • Medische informatie i.v.m. letselschade.

Doeleinden

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de gevraagde dienst.

 • Voor het afsluiten van een schadeverzekering;
 • Voor het wijzigen van een betalingstermijn;
 • Voor het beëindigen van een voertuig verzekering;
 • Voor het doen van diverse aangiften belastingdienst;
 • Voor het opmaken van jaarcijfers en rapporten;
 • Voor het voeren van loonadministraties voor derden;
 • Voor het melden van schades;
 • Voor het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures;
 • Voor de behandeling van een letselschade dossier.

Verstrekking aan derden

 

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derden als dat noodzakelijk is voor de gevraagde dienst. Bijvoorbeeld als u een verzekering bij ons aanvraagt, dan zullen wij de gegevens aan de verzekeraar moeten doorgeven om de dienst te kunnen uitvoeren. Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan derden als daar geen noodzaak voor is. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de toezichthouder AFM en/ of klachteninstituut KIFID.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Zo mogen alleen bevoegde personen gebruik maken van de noodzakelijke gegevens. De toegang van de gegevens is afgeschermd en met toegangscodes beveiligd.

Persoonsgegevens worden zo lang bewaart als nodig is. In een aantal gevallen gelden wettelijke bepalingen over een bewaartermijn. In geval van fiscale gegevens, is de bewaartermijn de termijn dat de wet eraan stelt. En deze termijn hanteren wij dan ook.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Lees voor het gebruik van deze websites de privacyverklaring van de desbetreffende websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij kunnen zo nu en dan deze privacyverklaring wijzigen. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt contact met ons opnemen op de navolgende manieren.

Telefonisch:    0517-434455 van maandag  t/m vrijdag  8.00-16.30

Email:             info@vechtvooruwrecht.nl en info@wirevi.nl

Post :               Wirevi T.a.v. Rob Wilbrink, Grote Kerkstraat 24, 8861 EJ Harlingen

Autoriteit persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u er klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Algemene Voorwaarden

Lees ook onze algemene voorwaarden.

Informatie Beveiligingsdocument

De AFM heeft regels opgesteld over wie er klantcontact mag hebben. Binnen ons bedrijf is dat Rob Wilbrink. Rob verwerkt klantgegevens in de systemen van samenwerkende verzekeraars en de belastingdienst. In ons systeem worden de NAW, contact, fiscale nummers, polisnummers  e.d. opgeslagen en bewaard. Onze bestanden zijn goed beveiligd.

Communicatie met relaties wordt bewaard in het elektronisch dossier. Dit bestand is goed beveiligd.  Papieren communicatie wordt bewaard in het fysieke dossier in hangmappen in een afgesloten kast in ons kantoor.

Voor het verwerken van loonadministratiegegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld met de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens.

Rob Wilbrink zal alle wensen van relaties inzake persoonsgegevens behandelen en respecteren.