Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Wirévi  hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Vecht voor uw recht juridische diensten

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Wirévi hypotheek advies buro en assurantiën B.V. h.o.d.n.Vecht voor uw recht juridische diensten. Hierna te noemen Vecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten
 3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de juridisch adviseur deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.
 4. De cliënt stemt ermee in dat de juridisch adviseur in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Vecht tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Vecht ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 8. De juridisch adviseur zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder, accountant, belastingadviseur, notaris of een advocaat. De juridisch adviseur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
 9.  Vecht zal zich maximaal inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 10.  Vecht zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen.
 11. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Vecht het overeengekomen uurloon, dan wel het overeengekomen vast bedrag, indien overeengekomen is dat Vecht op basis van No Cure No Pay werkt , worden de werkelijke kosten ongeacht de uitslag van de onderhanden zijnde zaak in rekening gebracht, de gewerkte uren worden bij geen ongunstige uitslag voor de opdrachtgever niet in rekening gebracht, bij een gemengde uitslag wordt een verhoudingspercentage van de gewerkte uren berekend.
 12. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, advocaatkosten e.d.
 13. Het gehanteerde uurtarief is nader overeen te komen.
 14. Ten aanzien van het uurloon is Vecht gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 15. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het uurloon regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 16. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 17. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 18. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 19. Indien Vecht zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 20. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 19 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 21. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Vecht naast de onder 19 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken juridisch adviseur is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Vecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 22. In geval van letselschade, zullen de nota’s worden gestuurd naar de verzekeraar conform de bepalingen van artikel 6:96 BW. De cliënt is voor zover niet anders overeengekomen, niets verschuldigd.
 23. De aansprakelijkheid van Vecht en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Vecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 24. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Vecht in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht uurloon exclusief overige kosten.
 25. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Vecht teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.
 26. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Vecht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 27.  Vecht zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de daartoe bevoegde rechter.
 28. Op de overeenkomst van opdracht tussen Vecht en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Lees ook de privacyverklaring

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.