NVRA

image_pdfimage_print


Rob Wilbrink, uw juridisch adviseur is lid van de NVRA (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs). De vereniging heeft als doel het waarborgen van goede juridische dienstverlening.

Het lidmaatschap laat zien dat leden zijn getoetst op strenge toelatingseisen, zich moeten houden aan de geldende gedragscode en zich elk jaar laten bijscholen in het kader van de permanente educatie.

Voor meer informatie over de vereniging verwijzen wij u naar de website www.nvra.nl

nvra logo

 

Hieronder vindt u de gedragscode van de NVRA, waaraan leden zich moeten houden.

Gedragscode

Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

Artikel 1
Het lid dient niet alleen binnen de sfeer van de beroepsuitoefening, maar ook wanneer niet beroepshalve wordt opgetreden, zich zodanig te gedragen dat hij/zij te goeder naam en faam bekend blijft staan, te allen tijde geacht moet kunnen worden het beroep van rechtskundig adviseur te kunnen uitoefenen op een wijze overeenkomstig de waardigheid daarvan en het vertrouwen in de beroepsgroep niet kan worden geschaad. Vermeden behoort te worden dat zowel beroepshalve als privé verplichtingen worden aangegaan, waardoor de onafhankelijkheid in de beroepsuitoefening in gevaar kan worden gebracht.

Artikel 2
Het lid dient te allen tijde de grootst mogelijke objectiviteit in acht te nemen, zich te onthouden van elke mededeling waardoor misleiding kan ontstaan en zich steeds op gepaste wijze uit te laten.

Artikel 3
Het lid dient bij de behandeling van zaken voor cliënten, respectievelijk het verstrekken van adviezen aan cliënten, zich uitsluitend te laten leiden door de belangen van die cliënten en nimmer eigen belang, dan wel belangen van derden voor zover niet uit algemeen belang, daarbij een rol te laten spelen.

Artikel 4
Indien het lid in een situatie kan geraken waarbij een belangenconflict tussen verschillende cliënten van het lid kan ontstaan, dient hij/zij onmiddellijk zodanige stappen te ondernemen, dat, zo maar enigszins mogelijk, deze conflictsituatie wordt opgeheven en moet zonodig een duidelijke keuze gemaakt worden.

Artikel 5
Het lid dient zijn/haar werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verrichten en in het bijzonder de uiterste discretie in acht te nemen met betrekking tot gegevens die hem/haar ter kennis zijn gekomen binnen de uitoefening van die werkzaamheden. Deze zorgvuldigheid dient zich niet te beperken tot gegevens van cliënten maar ook tot gegevens van derden.

Artikel 6
Het lid verplicht zich om bij het gebruik maken van hem/haar ter kennis gebrachte gegevens zich te beperken tot dat gebruik met betrekking waartoe deze gegevens hem/haar bekend zijn geworden.

Artikel 7
Het lid is verplicht deze discretie met betrekking tot gegevens van cliënten en derden niet alleen in acht te nemen bij het gebruik, doch tevens bij registratie en opslag in zijn/haar archief van deze gegevens. Het lid dient zodanige maatregelen te treffen dat in alle redelijkheid mag worden aangenomen dat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen tot geregistreerde gegevens.

Artikel 8
Het lid is verplicht medewerkers en personeel zodanig te instrueren dat de op het lid zelf rustende verplichting met betrekking tot het gebruik maken van en het doen registreren van gegevens van cliënten en derden zich ook uitstrekt ten opzichte van voornoemde groep medewerkers en personeel, waarbij tevens er door hem/haar op dient te worden toegezien dat alleen die medewerkers en personeelsleden toegang hebben tot opgeslagen gegevens die daar in de uitoefening van hun taak toe gemachtigd zijn.

Artikel 9
Het lid dient met betrekking tot de regels voor het werken met op zijn/haar kantoor geregistreerde gegevens een reglement op te stellen. Diegenen die gemachtigd zijn toegang te hebben tot deze geregistreerde gegevens dienen te verklaren bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.

Artikel 10
Het lid is gehouden aan een ieder omtrent wie gegevens in zijn/haar dossierbestand of archief zijn opgenomen informatie te verstrekken aangaande de aard van die gegevens. Indien zodanige gegevens onjuist blijken te zijn is het lid gehouden om de onjuiste gegevens te verwijderen en door de juiste gegevens te vervangen en voorzover derden van deze, naderhand onjuist gebleken gegevens kennis hebben gekregen, deze derden van de plaatsgevonden correctie op de hoogte te brengen.

Artikel 11
Het lid is te allen tijde verplicht cliënten desgevraagd inzicht te verstrekken omtrent de stand van in behandeling zijnde zaken.

Artikel 12
Hoewel het lid de leiding heeft over een hem/haar toevertrouwde zaak, mag hij/zij binnen de behandeling van die zaak geen handelingen verrichten waarvan hij/zij redelijkerwijze kan veronderstellen dat zij zijn tegen de wil van de cliënt.

Artikel 13
Indien het lid in verband met het kostenaspect van een zaak de indruk heeft of kan hebben dat de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, is hij/zij verplicht om die cliënt op de mogelijkheid daarvan te wijzen, ook al komt het lid niet in aanmerking voor een zogenaamde toevoeging.

Artikel 14
Indien het het lid gelukt een gedeelte van zijn/haar honorarium voor buitengerechtelijke werkzaamheden, respectievelijk indien het een incassozaak betreft een deel van de incassoprovisie te verhalen op de wederpartij, is het lid verplicht de cliënt ervan in kennis te stellen dat een gedeelte van het honorarium respectievelijk provisie kon worden verhaald en desgevraagd opgave te doen van dat bedrag.

Artikel 15
Indien het het lid bekend is dat de belangen van de wederpartij door een gemachtigde worden behartigd, is het hem/haar niet toegestaan rechtstreeks met de wederpartij contact op te nemen. Ingeval dat de gemachtigde van de wederpartij het lid niet binnen een redelijke termijn antwoordt is het lid verplicht eerst deze gemachtigde te rappelleren en hem er van in kennis te stellen dat indien binnen een te noemen termijn geen reactie volgt, het lid zich vrij acht zich rechtstreeks tot de cliënt van deze gemachtigde te wenden.

Artikel 16
Het is het lid niet toegestaan een zaak in behandeling te nemen indien hem/haar bekend is of bekend kan zijn dat de opdrachtgever reeds een andere gemachtigde had ingeschakeld en de zaak nog niet aan deze heeft onttrokken.

Artikel 17
Indien het lid reclame maakt dient dit op zodanige wijze te geschieden dat het geacht kan worden te zijn in overeenstemming met de waardigheid van het beroep van rechtskundig adviseur en het aanzien van de vereniging en haar leden niet kan worden geschaad.

Artikel 18
Het lid is met betrekking tot de permanente educatie verplicht om niet alleen de richtlijnen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement op te volgen, maar ook de besluiten van de Algemene Ledenvergadering die te dezer zake worden genomen, teneinde aan de normering voor het kennispeil van de leden van de vereniging te voldoen.

Artikel 19
Indien het lid binnen het raam van de behandeling van een zaak zelf opdrachten verstrekt aan derden als notarissen, advocaten, deskundigen of deurwaarders dient hij/zij in te staan voor de aan die personen komende vergoedingen en honoraria, tenzij van tevoren met die derden en cliënten anders is overeengekomen.

Artikel 20
Het lid is verplicht gevolg te geven aan oproepingen en aanwijzingen van het College van Toezicht en het direct verstrekken van door dit college te vragen inlichtingen binnen de behandeling van een klacht of een door het college ambtshalve ingesteld onderzoek.

Artikel 21
Het lid dat niet in volledige zelfstandigheid, doch in een groter (dienst) verband de praktijk uitoefent, niet onafhankelijk en gebonden aan richtlijnen van derden die geen lid zijn en die niet gebonden zijn aan statuten en gedragscode van de vereniging, is als lid niettemin volledig gebonden tot naleving van deze regels. Handelen in strijd hiermede blijft ten volle de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het lid, dat zich daarvan niet kan bevrijden met een beroep op gezagsverhoudingen waaraan dat lid onderworpen is in enig groter (dienst) verband.
Het lid dient bovendien in het geval dat bij de onderneming of organisatie waarbinnen hij/zij werkzaam is, situaties ontstaan welke strijdig zijn met de regels van de vereniging, zulks te melden aan het bestuur van de vereniging, zoals bepaald in artikel 5 lid 3 van de statuten.

 

Onze Contactgegevens.

Bezoek- en correspondentieadres:

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Tel. 0517-434455

info@vechtvooruwrecht.nl www.vechtvooruwrecht.nl

download google plus pagina

 

copyright, vecht voor uw recht, Rob Wilbrink 2014

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.