Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

image_pdfimage_print

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid.

Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden op basis van wederzijdse instemming, via een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst heeft voor de betrokken partijen voordelen, zo hoeft de werkgever niet naar de kantonrechter of UWV en heeft de werknemer recht op een WW uitkering.

Om het leed voor de werknemer te verzachten wordt een beëindigingsvergoeding overeen gekomen, voor 1 juli 2015, werd de vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule. Tegenwoordig is dat de transitievergoeding. Voor 2013 had de werknemer de mogelijkheid de ontslagvergoeding volledig te storten op een geblokkeerde rekening en kon daarmee een maandelijkse uitkering krijgen. Deze maandelijkse uitkering was belast in box 1 tegen de geldende tarieven. Vrijheid, blijheid.

Nu is dat niet meer mogelijk en wordt de ontslagvergoeding in 1 keer uitgekeerd. De werkgever houdt dan de loonbelasting op de uitkering in, en vaak is dat 52%. Op deze manier verdient de overheid flink aan de ontslagvergoedingen. Er zijn creatieve oplossingen bedacht, zoals een immateriële vergoeding uit te keren, de HR heeft zich daar over uit gesproken en beschouwt immateriële vergoedingen als belast loon.

Tips voor de werknemer.

 • Als u een ontslagvergoeding krijgt, waarbij 52% wordt ingehouden terwijl u normaal maar 42% belasting zou moeten betalen, vraag dan een een middeling aan bij uw belastingadviseur of de belastingdienst. U kunt uw inkomen over 3 jaar met elkaar middelen als er sprake is van een uitschietend jaar, kan dit belasting voordeel opleveren.
 • Als u huurtoeslag ontvangt en door de eenmalige uitkering, de huurtoeslag verliest, doe dan een beroep op de hardheidsclausule bij de belastingdienst of via uw adviseur.
 • Houd tevens de regels over het vermogen in box 3 in de gaten in verband met de toeslagen.

Mijn advies is om u in ieder geval goed te laten informeren op het moment dat u een ontslagvergoeding wordt aangeboden.

Rob Wilbrink, 25 november 2015

 

Excuses aan onze cliënten, aan u

image_pdfimage_print

Excuses aan onze cliënten, aan u.

De financiële dienstverlening kent een roerige tijd. Om consumenten beter te beschermen tegen ondeugdelijke financiële producten heeft de overheid een aantal verregaande maatregelen genomen. De branche bleek niet in staat om de problemen zelf op te lossen en dus heeft de overheid terecht regels en wetten gemaakt om een evenwichtige en eerlijke financiële markt te creëren. Om al aan deze regels en wetten te voldoen en blijven voldoen kost energie, geld en tijd.

De laatste tijd zijn we bezig geweest om ons bedrijfsvoering in te richten zoals het geheel aan wetten en regels dat voorschrijft. Het is lastig om al deze wijzigingen door te voeren. We hebben ons teveel bezig gehouden met het aanpassen van de bedrijfsvoering aan de regels en wetten en we hebben daardoor te weinig oog gehad voor het belang van onze cliënten en dat spijt ons. U bent voor ons belangrijk en u moet op de eerste plaats staan, in plaats van ons bezig houden met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Wij hebben nu gekozen voor een duidelijke richting, dat geeft naast richting, rust en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Op deze manier kunnen wij u goed van dienst zijn. We luisteren naar uw wensen en andere signalen. U moet zich bij ons thuis voelen en u moet alles kunnen vragen, zonder voorbehoud. Als u een premie niet kunt betalen, dan zullen we geen herinnering sturen maar een voorstel om te komen tot een oplossing. Pro actief en interactief.

Administratieve, juridische en financiële dienstverlening onder 1 dak.

Om u goed te kunnen adviseren, hebben we een goed pakket aan dienstverlening samen gesteld. U kunt bij ons terecht voor de navolgende zaken.

 • arbeidsrecht en ontslagzaken;
 • letselschade en aansprakelijkheid;
 • echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
 • kantongerechtszaken;
 • boekhouding en administratie ondernemers en resultaatgenieters;
 • aangiften IB, VPB, BTW, loonbelasting;
 • loonadministratie;
 • alle schadeverzekeringen.

Rob Wilbrink verzorgt de juridische zaken en geeft adviezen op alle boven beschreven gebieden. Marijntje Visser verzorgt alle communicatie, nieuws, en alle administratieve processen. Patricia Reekers verzorgt de boekhouding en administraties.

Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur en na deze tijden op afspraak. We streven ernaar binnen 24 uur uw email te beantwoorden. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch te bereiken op ons vaste nummer en na deze tijden op het mobiele nummer.

logo wirevi

email info@vechtvooruwrecht.nl

tel 0517 434455

mobiel 06 13167759

 

 

 

 

 

 

 

Blijverslening

image_pdfimage_print

Blijverslening

Svn(stimuleringsfonds volkshuisvesting) introduceert de blijverslening. Met deze lening wordt het ouderen mogelijk gemaakt hun eigen woning levensloop bestendig te maken. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van een slaapkamer/badkamer op de begane grond, weghalen van drempels e.d.

De gemeente en/of provincie maakt de blijverslening mogelijk. Zij stellen geld beschikbaar en stallen dit geld in een daarvoor bestemde fonds bij het Svn. De gemeente, provincie stellen de voorwaarden en beslissen of iemand aanmerking komt en tegen welke  voorwaarden.

Op dit moment zijn er alleen nog geïnteresseerde gemeenten, provincies, nog geen concrete aanmeldingen. Wellicht voor de toekomst een mooi instrument om mensen langer thuis te laten wonen.

Rob Wilbrink, 19 november 2015

 

 

Oneerlijke praktijken bij incassobureaus

image_pdfimage_print

Oneerlijke praktijken bij incassobureaus

ACM en AFM bundelen krachten bij aanpak

Incassobureaus duperen regelmatig consumenten door hun werkwijze. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM heeft drie problemen vastgesteld.

Incassobureaus

 • confronteren consumenten met onterechte vorderingen;
 • berekenen onterechte kosten en hun rekeningen zijn onduidelijk;
 • zetten consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen.

ACM heeft aanwijzingen dat deze problemen regelmatig voorkomen bij een brede groep incassobureaus. Daarbij gaat het relatief vaak om consumenten uit de lagere inkomensgroepen met  meer schulden. Deze consumenten zijn extra kwetsbaar.

Zowel ACM als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bevoegdheden om hiertegen op te treden. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Wij zien dat de problemen breed in de branche spelen. ACM en AFM zullen de krachten bundelen om het probleem effectief aan te pakken.”

Waarom onderzoek naar incasso?

ACM heeft de incassosector onderzocht omdat consumenten problemen meldden bij ConsuWijzer en de schade voor het consumentenvertrouwen groot is. Bovendien gaat het regelmatig om kwetsbare consumenten en is er veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dit onderwerp. Om de problemen in kaart te brengen heeft ACM met veel betrokkenen gesproken. Ook heeft ACM onderzoek laten doen onder consumenten naar hun ervaringen met incassobureaus.

ACM heeft buitengerechtelijke incasso van bedrijven bij consumenten onderzocht. In 2014 stond naar schatting 5 miljard euro aan consumentenschulden uit bij incassobureaus.

Welke problemen ziet ACM?

Onterechte vorderingen

De klachten bij ConsuWijzer hebben vaak betrekking op bedrijven die via incasso proberen hun oneerlijke handelspraktijk te verzilveren. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervolgzendingen waarmee de consument niet heeft ingestemd. Daarop volgt dan regelmatig een onterechte vordering en een incassotraject waarbij de consument zich onder druk gezet voelt de rekening alsnog te voldoen.

Onduidelijke rekeningen

Verder constateerde ACM dat incassobureaus te hoge incassokosten in rekening brengen. Soms worden behalve incassokosten nog extra kosten in rekening gebracht, terwijl dat niet mag. Incassobureaus geven vaak weinig inzicht in de specificatie van de kosten. Consumenten kunnen daardoor de rekeningen moeilijk of niet controleren. De consumentenschade van deze handelspraktijk is aanzienlijk, gezien het grote aantal incassotrajecten per jaar en het bedrag aan uitstaande consumentenvorderingen bij incassobureaus.

Ontoelaatbare druk

Dat er vanuit het incassobureau enige druk wordt uitgeoefend om de consument ertoe te brengen zijn rekening te betalen is inherent aan de praktijk. Maar deze druk mag niet ontoelaatbaar zijn. ACM zag in 8% van de onderzochte brieven dat het incassobureau ontoelaatbare druk uitoefende, bijvoorbeeld door te dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals beslaglegging op de bankrekening of gedwongen verkoop van de inboedel. Omdat consumenten hun rechten niet goed kennen en niet weten welke bevoegdheden incassobureaus hebben, voelen zij zich onder druk gezet.

Wie kunnen er iets aan doen?

De incassobureaus en de brancheorganisatie NVI zijn als eersten aan zet om hun problemen aan te pakken. Om de gesignaleerde problemen zo effectief mogelijk aan te pakken, bundelen toezichthouders ACM en AFM hun krachten. Beide toezichthouders hebben een rol bij de aanpak van de misleidende en agressieve werkwijze van incassobureaus. Dit varieert van consumentenvoorlichting tot het beboeten van bedrijven die zich niet aan de regels houden. Consumenten kunnen hun klachten melden bij ConsuWijzer, zodat de toezichthouders kunnen vaststellen welke problemen als eerste moeten worden aangepakt.

Bron: acm.nl

Wet Meldplicht datalekken

image_pdfimage_print

Wet Meldplicht datalekken

Wat onder ‘datalekken’ wordt verstaan

Een datalek is het hebben van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie wat niet de bedoeling is van deze organisatie.

Het gaat zowel om vrijkomen als onrechtmatige verwerking van gegevens. Dat alles moet het gevolg zijn van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens. De beveiliging heeft niet gewerkt. 

Nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2016 wordt de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. De wet past de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet aan. Er komt een verplichting voor verantwoordelijken en bewerkers om datalekken te melden. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) krijgt bevoegdheid boetes tot € 810.000 op te leggen. Per 1 januari 2016 verandert de naam van het CBP in Autoriteit Persoonsgegevens.

In de huidige situatie kan alleen een boete worden opgelegd als er sprake is van het schenden van een administratief voorschrift. In de volgende gevallen kan voortaan ook een boete worden opgelegd:

 • Niet behoorlijk of zorgvuldig verwerken van gegevens of deze gegevens te lang bewaren;
 • Slechte beveiliging;
 • Slecht georganiseerd beheer van gegevens;
 • Misbruik van gevoelige informatie zoals politieke voorkeur of levensovertuiging.

Meldplicht datalek

Een datalek moet worden gemeld als het leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als de kans hierop aanzienlijk is. Als dat voor de belanghebbenden van belang is, moet het datalek ook aan hen gemeld worden.

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens doen. Tot die tijd melden zij nog bij de Autoriteit Consument en Markt.

Bron: www.wftnu.nl, 5 november 2015.